Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Persamaan Nilai Mutlak

 

Persamaan Nilai Mutlak
A. Pengertian Nilai Mutlak

Nilai mutlak dari sebuah bilangan dilambangkan dengan tanda \(| \: x \: | = a\), dimana nilai a:

    • hanya boleh bernilai 0 atau positif
    • tidak boleh bernilai negatif

Contoh 01

(A)   \(| 0 | =  0\)

(B)   \(| 5 | =  5\)

(C)   \(|{\color {blue} -5 }| = 5\)

 

 

B. Persamaan Nilai Mutlak

\(|x| = a \text{ untuk } a \geq 0\)

 

Cara 1

\( |x| = a \)

\( x = -a \text{ atau } x = +a \)

Cara 2

\( |x| = a \)

\( x^2  = a^2 \)

\( x^2 - a^2  = 0  \)

\( (x + a)(x - a)  = 0  \)

\(x = -a  \text{ atau } x = +a \)


Contoh 02

\begin{equation*} | x | = 3 \end{equation*}

 

Cara 1

\( | x | = 3 \)

\( x = -3 \text{ atau } x = 3 \)

Cara 2

\( | x | = 3 \)

\( x^2  = 3^2 \)

\( x^2 - 3^2  = 0  \)

\( (x + 3)(x - 3)  = 0  \)

\( x = -3  \text{ atau } x = 3 \)

 

SOAL LATIHAN

--- Khusus Member ---

(Next Lesson) Pertidaksamaan Nilai Mutlak